آموزشی

معرفی میانبرهای اف ال استودیو (قسمت دوم)

میانبر های اف ال استودیو قسمت دوم
نوشته شده توسط معین سنجری

در این مطلب، به ادامه ی معرفی شرتکات ها و میانبرهای مفید اف ال استودیو نسخه (20) خواهیم پرداخت. نکته: شرتکات های تک کلیدی، زمانی کار می کنند که Typing keyboard to piano (با Ctrl+T) غیرفعال باشد.

میانبرهای Playlist

کلیدها عملکرد
B ابزار Paint
C ابزار Slice
D ابزار Delete
E ابزار Select
P ابزار Pencil
S ابزار ویرایش Slip
T ابزار Mute
Y ابزار Playback
Z ابزار Zoom
Alt نادیده گرفتن چسبندگی یا Snap
Alt+G خارج کردن از گروه
Alt+P باز کردن پنل Picker
Alt+T افزودن مارکر Time
Alt+/* and Ctrl+Alt+/* پرش به مارکر قبلی یا بعدی (در صورت وجود)
Alt+Left-Click سوییچ Mute ترک های گروه شده
Alt+Right-Click شنیدن کلیپ انتخاب شده
Alt+Right-Shift فعال کردن حالت برش و Slice با نادیده گرفتن چسبندگی یا Snap
Ctrl+A انتخاب همه
Backspace انتخاب بین حالت های مختلف چسبندگی یا Snap
Ctrl+B تکثیر کلیپ های انتخاب شده و قرار دادن در راست (در صورت انتخاب نبودن کلیپ ها، کلیپ های قابل رویت تکثیر می شوند)
Ctrl+C کپی موارد انتخاب شده
Ctrl+D خارج کردن از حالت انتخاب
Ctrl+P فعال کردن حالت Performance
Ctrl+T افزودن مارکر Time
Ctrl+V چسباندن و پیست موارد منتخب
Ctrl+X کات کردن موارد منتخب
Ctrl+Alt+C تبدیل پترن و کلیپ های صوتی انتخاب شده به صدا (شروع از اولین کلیپ انتخاب شده)
Ctrl+Alt+Shift+C تبدیل پترن و کلیپ های صوتی انتخاب شده به صدا (شروع از ابتدای پلی لیست)
Ctrl+Alt+G رنگ Grid
Ctrl+Alt+Home تغییر اندازه و Resize از سمت چپ
Ctrl+F8 باز کردن Project Picker
Ctrl+Ins اضافه کردن فضای خالی به ابتدای پلی لیست، با توجه به مقدار انتخاب شده
Ctrl+Del حذف فضا با توجه به مقدار انتخاب شده از Timeline
Ctrl+Enter انتخاب زمان در اطراف ناحیه ی منتخب
Ctrl+Left-Arrow/Right-Arrow انتخاب زمان در تایم لاین در قبل یا بعد، به اندازه ی مقدار انتخاب شده
Ctrl+Left-click انتخاب
Ctrl+Shift+Left-click اضافه کردن به انتخاب
Ctrl+Shift+Right-Click زوم به کلیپ انتخاب شده
Ctrl+Right-Click زوم در محل منتخب / درگ برای زوم
Del حذف اطلاعات منبع الگو یا کلیپ صوتی
Double Left-click on clip/pattern باز کردن جزئیات کلیپ و الگو از جمله: Channel settings, Piano roll
Home حرکت مارکر پلی بک به ابتدای پلی لیست
Insert Key برش کلیپ در محل قرارگیری نشانگر ماوس
Left-Shift+Left-click (on Playlist) افزودن و اندازه ی مجدد کلیپ یا پترن (در حالت Pencil)
Left-Shift+Right-Click حرکت صفحه
کلیک وسط نگه داشتن کلیک وسط و حرکت و درگ ماوس برای حرکت صفحه
PgUp / PgDown زوم به داخل / خارج
Pencil tool + Shift تغییر به Brush
Right-Click حذف کلیپ یا پترن
Right-Shift+Left-click برش زدن کلیپ یا پترن (با درگ کردن)
Right-Alt+Right-Shift+Left-click ابزار برش عمومی (Alt برای جلوگیری از چسبندگی یا Snap)
Right-Shift+Right-Click برش الگو یا پترن و حذف کوچک ترین قسمت
Right-Alt+Right-Click کوانتایز کردن موارد منتخب
Right-Alt+Left-click Mute کردن موارد منتخب
Shift+C انتخاب تمام کلیپ ها، با توجه به کلیپ انتخاب شده
Shift+G گروه کردن کلیپ های منتخب
Shift+I معکوس کردن انتخاب
Shift+Q کوانتایز کردن سریع شروع کلیپ ها
Shift+Left-Arrow/Right-Arrow حرکت موارد منتخب به چپ/راست
Shift+Up-Arrow/Down-Arrow حرکت موارد منتخب به بالا یا پایین
Shift+Left-click (on clip/pattern) ایجاد کپی از کلیپ یا پترن (با درگ)
Shift+mouse-wheel (on Clips) حرکت Nudge و ریز محل کلیپ های صوتی
Shift+Alt+T تنظیم امضای زمانی در محل هد پلی یا زمان انتخاب شده
Shift+M سوییچ حالت Stretch
Shift+mouse-wheel (on Track label area) مرتب کردن مجدد ترک های کلیپ
Shift + 0 (zero) مرکز کردن پلی لیست در محل قرار گیری هد پلی
Shift + 1 to 3 زوم افقی در سطوح 1 تا 3
Shift + 4 زوم افقی (نمایش همه)
Shift + 5 زوم به موارد منتخب
Shift + 6 منظم کردن حالت Performance در پلی لیست

 

میانبرهای Piano Roll (پیانو رول)

 

کلیدها عملکرد در پیانو رول
نکته:  بعضی از کلید ها تنها در حالت Draw کار می کنند. ().
B ابزار Paint
C ابزار Slice
D ابزار Delete
E ابزار Select
F نمایش تنظیم و Properties بعدی در قسمت پایین یانو رول
G انتخاب کانال بالایی
H انتخاب کانال بالا که در آن نت وجود دارد
J انتخاب کانال پایین که در آن نت وجود دارد
K انتخاب کانال پایینی
M حرکت بین نمایش حالت های Keyboard
O فعال کردن Portamento
P ابزار Pencil
T  ابزار Mute
Y  ابزار Playback
Z  ابزار Zoom
Alt نادیده گرفتن چسبندگی یا Snap
Alt+A Arpeggiator (آرپ)
Alt+B مشاهده ی نت های کمکی
Alt+C تغییر رنگ نت های انتخاب شده به رنگ منتخب
Alt+E Riff machine
Alt+F Flam
Alt+G خارج کردن نت ها از گروه
Alt+K باز کردن ابزار Limit
Alt+L باز کردن ابزار Articulate
Alt+N نمایش شکل موج کمکی (در صورت وجود)
Alt+O باز کردن ابزار LFO
Alt+Q کوانتیزه کردن
Alt+R باز کردن ابزار Randomize
Alt+S باز کردن ابزار Strum
Alt+U  باز کردن ابزار Chop
Alt+V خاموش یا روشن کردن کانال های روح یا Ghost
Alt+W  باز کردن ابزار Claw Machine
Alt+X  باز کردن ابزار Scale Levels
Alt+Y  باز کردن ابزار Flipper
Alt+Mouse wheel تغییر ویژگی نتی که نشانگر ماوس نزدیک آن است
Alt+Arrow keys تغییر موقعیت دقیق نت های منتخب یا همه ی نت ها
Backspace انتخاب بین حالت های مختلف چسبندگی یا Snap
Ctrl+A انتخاب همه
Ctrl+B تکثیر نت های انتخاب شده و قرار دادن در راست (در صورت انتخاب نبودن نت ها، نت های قابل رویت تکثیر می شوند)
Ctrl+C کپی منتخب
Ctrl+D خارج کردن از حالت انتخاب
Ctrl+G چسباندن نت های انتخاب شده و همپوشانی
Ctrl+I وارد کردن مقدار فعلی Controler
Ctrl+L لگاتوی سریع
Ctrl+M وارد کردن فایل MIDI
Ctrl+Q کوانتیزه کردن سریع
Ctrl+U برش سریع
Ctrl+V چسباندن منتخب
Ctrl+X برش منتخب
Ctrl+Alt+G رنگ Grid و زمینه
Ctrl+Alt+Home تغییر اندازه و Resize از سمت چپ
Ctrl+Delete حذف فاصله مساوی با مقدار منتخب
Ctrl+Enter اندازه ی زمان منتخب
Ctrl+Insert وارد کردن فضا به اندازه ی مقدر منتخب
Ctrl+Up-Arrow/Down-Arrow حرکت نت ها یک گام به بالا یا پایین
Ctrl+Left-Arrow/Right-Arrow انتخاب زمان قبل یا بعد، به اندازه ی مقدار انتخاب شده
Ctrl+Left-click انتخاب
Ctrl+Shift+Left-click اضافه کردن به انتخاب
Ctrl+Right-Click زوم در محل منتخب / درگ برای زوم
Del حذف منتخب
Double Left-click on note باز کردن مشخصات نت
Double Right-Click or X1 button on Ghost note تغییر به کانال Ghost برای ویرایش نتها
Left-Shift+Left-click (on Piano roll) افزودن و تغییر اندازه ی نت ها
Left-Shift+Right-Click حرکت در صفحه
Left-Alt+Right-Click پیشنمایش صدا
کلیک وسط نگه داشتن کلیک وسط و حرکت و درگ ماوس برای حرکت صفحه
PgUp / PgDown زوم به داخل / زوم به خارج
Pencil tool + Shift تغییر به Brush
Right-Click حذف نت های منتخب
Right-Alt+Right-Click کوانتیزه کردن موارد منتخب
Right-Shift+Left-click برش نت ها (درگ عمودی)
Right-Shift+Right-Click برش الگو یا پترن و حذف کوچک ترین قسمت
Shift+Alt+T تنظیم امضای زمانی در محل مشخص
Shift+Ctrl+V پیست کردن نت های MIDI
Shift+C انتخاب با توجه به رنگ
Shift+D نادیده گرفتن طول نت های انتخاب شده
Shift+G گروه کردن موارد منتخب
Shift+H انتخاب کانال بعدی
Shift+I معکوس منتخب
Shift+K انتخاب کانال بعدی
Shift+N خاموش کردن کورد منتخب
Shift+Q کوانتیزه کردن سریع
Shift+M انتخاب نت های گروهی به صورت تصادفی
Shift+R انتخاب به صورت تصادفی (تکرار باعث انتخاب نت های بیشتر می شود)
Shift+Left-Arrow/Right-Arrow حرکت موارد منتخب به چپ / راست
Shift+Up-Arrow/Down-Arrow حرکت موارد منتخب به بالا / پایین
Shift+Left-click کپی کردن نت منتخب (رها کردن شیفت باعث حرکت آزادانه نت به صورت عمودی می شود)
Shift+mouse-wheel (on Clips) حرکت دقیق محل کلیپ
Shift+mouse-wheel (on Track label area) مرتب کردن ترک ها
Shift + 0 (zero) مرکز کردن پلی لیست در محل قرار گیری هد پلی
Shift + 1 to 3 زوم افقی در سطوح 1 تا 3
Shift + 4 زوم افقی (نمایش همه)
Shift + 5 زوم به موارد منتخب

درباره نویسنده

معین سنجری

نظر بدهید